Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Move toolbars up and down.... Relocate bar in browser panel?

  • 1 trả lời
  • 23 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'm trying to find out how to drag and rearrange the toolbars, like with IE, I can drag the bars up and down. Is this do-able in Firefox... relocating the whole tool bar (i.e.: move navigation bar below bookmarks bar, or above the menu bar, etc)? Firefox 'toolbar options' seem to only give you options for that particular bar and the bars content, not the location of that bar on your browser window. Any suggestions?? Thank you.

I'm trying to find out how to drag and rearrange the toolbars, like with IE, I can drag the bars up and down. Is this do-able in Firefox... relocating the whole tool bar (i.e.: move navigation bar below bookmarks bar, or above the menu bar, etc)? Firefox 'toolbar options' seem to only give you options for that particular bar and the bars content, not the location of that bar on your browser window. Any suggestions?? Thank you.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options