Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I restart firefox?

  • 5 trả lời
  • 285 gặp vấn đề này
  • 34718 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Helper7677

more options

I'm simply trying to restart firefox but want my windows to be saved...just like when you restart and firefox saves the websites you are on. How do I just restart the browers without losing my open websites?

I hope this question makes sense!

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

This should do it:

  • Tools > Options > General > Startup: "When Firefox Starts": "Show my windows and tabs from last time"
more options

I got as far as general but there isn't a startup option

more options

The General tab in Tools > Options > General has three section: Startup , Downloads, Add-ons

The Startup section begins with "When Firefox Starts" and that item has a drop down selection list.

See Startup, home page, tabs, and download settings

more options

got it, thank you for clearing that up for me!! I leave my windows open and sometimes it sucks up memory and I have to restart firefox but I don't like to lose my tabs. thank you, hopefully this works.

I would like a way to restart while the tabs are open, like when you update or make changes to add ons and it tells you to restart firefox, that's what I was hoping there was a option for somewhere..but this should work, I'll just close the tabs and hopefully they will re-open again.

more options