Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox hangs after opening a print sub-window in Win 7 Home Premium (All updates applied) Must cancel vis Task Mgr.

  • Không có trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

I am getting system hangs while opening sub-windows (print usually) or pop-ups. I cannot cancel it or the offending window nor access any tab except the problem one and it ignores all activity. I have to start system manager and cancel the task. I am forced to kill Firefox. Restarting it seems to clear the problem

Most occurrences are in email with attachments that I am attempting to print.


I am running Win 7 Home Premium. Maintenance is current. I am running in 64k mode and have 64meg.