Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Will Windows ME support Firefox 3.6? I can't seem to load it.

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

This question says it all!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox 3.6 will not work on Windows ME, it requires at least Windows 2000 - http://www.mozilla.com/firefox/system-requirements.html

Support for Windows ME was dropped when Firefox 3 was released, you already have the last version that worked on Windows ME.