Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Screen displays weird with Google calendar and other sites. Graphics missing.

  • 3 trả lời
  • 34 gặp vấn đề này
  • 275 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Twistedsandshoe

more options

Action tabs have strikethrough text and colors have all disappeared in Google calendar and rules are in unusual places.

All colored graphics are missing on theMozilla site: https://support.mozilla.com/tiki-login_scr.php?locale=

Graphics missing on other sites.

No problems with same in Safari and on the iphone!!

Giải pháp được chọn


Firefox > Preferences > Content : Fonts & Colors > Colors > [X] "Allow pages to choose their own colors, instead of my selections above"

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn


Firefox > Preferences > Content : Fonts & Colors > Colors > [X] "Allow pages to choose their own colors, instead of my selections above"

more options

thank you Jesus!!

more options

I have this problem too. All of the graphics are wrong, there seems to be a lot of blue and violet colors. None of the above has helped unfortunately.