Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox will not start

  • 1 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Monzilla Firefox on windows 7(64) will not respond to starting and keeps telling me it already running , do a system restart but this didn't work. I also reloaded a new copy it to have the same problem. After a system restore Firefox worked to 7th (now) Dec when I tried to open Firefox while not on the internet. I then went on the net and Firefox started to tell me that it is already running and to do restart. After restart firefox still kept telling me that it was still running, but the browser didnot load.

Được chỉnh sửa bởi alcost vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options