Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have lost my bookmarks tool bar and cant figure out how to get it back

 • 9 trả lời
 • 387 gặp vấn đề này
 • 1114 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi dinotron4

more options

I accidently closed my toolbar line tha had my bookmarks in it and I can't figure how to retrieve. I deleted Mozilla and re-downloaded, but it came up the same way.

Giải pháp được chọn

In the View menu select Toolbars, then in the list of toolbars click on "Bookmarks Toolbar".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 6

Tất cả các câu trả lời (9)

more options

Giải pháp được chọn

In the View menu select Toolbars, then in the list of toolbars click on "Bookmarks Toolbar".

more options

The whole tool bar line has disappeared! I don't have a "view" option!!!

more options

For details of how to restore the menu bar see the Restore the Menu bar in Firefox article.

more options

View Menu? I dont see that, I guess I deleted that too!

more options
 • In Firefox 3.6 and later on Windows you can hide the "Menu Bar" via "View > Toolbars" or via the right-click context menu on a toolbar.
 • Press F10 or press and hold the Alt key down to bring up the "Menu Bar" temporarily.
 • Go to "View > Toolbars" or right-click the "Menu Bar" or press Alt+V T to select which toolbars to show or hide (click on an entry to toggle the state).

If you do not have the en-US locale then the shortcut keys may differ, but pressing the Alt key or F10 should bring up the menu bar.

Check that you still have the "Bookmarks Toolbar items" placed on the Bookmarks Toolbar

 • Make sure that you have the "Bookmarks Toolbar" visible: "View > Toolbars"
 • Check in "View > Toolbars > Customize" that the "Bookmarks Toolbar items" is on the Bookmarks Toolbar
 • If the "Bookmarks Toolbar items" is not on the Bookmarks Toolbar then drag it back from the Customize window onto the Bookmarks Toolbar
 • If you do not see the "Bookmarks Toolbar items" then click the "Restore Default Set" button

See also http://kb.mozillazine.org/Toolbar_customization

more options

PRESS F10 on your keyboard it will all come back :+)

more options

If you have deleted all and cannot seen the menu bar press f10 on your keyboard and then go from there x

more options

press f10 to get the file/edit/view/history/bookmarks/tools/help bar back

more options

Hi, i have no bookmarks toolbar, even though there is a tick next to it in the view->toolbars->bookmarks menu. Please help.