Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't update my Firefox. it is stuck at version 2.0

  • 2 trả lời
  • 29 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Raxael147

more options

I can't seem to update my firefox as it is stuck on version 2.0. Went to the Firefox Addon page and the page detected my firefox as version 2.0.

I tried uninstalling my firefox and reinstall (with a newer version) it but it is still detected as Version 2.0

Giải pháp được chọn

You appear to have Firefox 3.6.12, you just need to reset your user agent string (identifies the version of Firefox). For details of how to do that see the How to reset the default user agent on Firefox article.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You appear to have Firefox 3.6.12, you just need to reset your user agent string (identifies the version of Firefox). For details of how to do that see the How to reset the default user agent on Firefox article.

more options

Thanks for the quick reply!