Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox update 3.6.12 has caused my passwords to disappear. A new profile was not created at time of update. How do I get them back? Running Vista. Thanks.

  • Không có trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

All of my stored passwords have disappeared after the latest Firefox update to 3.6.12. I have checked Profile Manager and found only the default profile, so no new profile was created. Is there any way to recover my lost passwords?