Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hyperlink won't open

  • 3 trả lời
  • 29 gặp vấn đề này
  • 290 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I have inserted several hyperlinks in a 2010 Word document. The links will not open, but a balloon pops up saying I need to press cntrl + click. Tried that and it does nothing. All my Trust Center settings are set up correctly in Word. I don't use IE, so the MS help center is no help. Has anything changed in Firefox to cause this problem?

Giải pháp được chọn

It wasn't outdated when the "owner" started this thread over a year ago.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I found that by disabling the add on "IE Tab+" solves this problem. I've since uninstalled it and went with "IE View" instead.

more options

Update your Firefox, version 3.6.12 is outdated.

more options

Giải pháp được chọn

It wasn't outdated when the "owner" started this thread over a year ago.