Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why did my firefox icons disappear?

  • 9 trả lời
  • 66 gặp vấn đề này
  • 3745 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi annebr

more options

When I upgraded from Ubuntu 9.4 to 9.10, the desktop icon changed to the image of a page, and the panel icon became a red circle with a slash on a black background. How do I get the proper icon back?

Giải pháp được chọn

Right click the icon and open the Properties. Click the icon and browse to the location of the Firefox program directory to update the icon.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (9)

more options

Giải pháp được chọn

Right click the icon and open the Properties. Click the icon and browse to the location of the Firefox program directory to update the icon.

more options

Well, the problem was finding that icon file, your post helped me to believe it was there, someplace, I did find it, and everything looks as it should. Thanks.

more options

You're welcome.

If a shortcut is still working then you should find the location of the program in the Properties of that shortcut or you can go to the Desktop directory in your Home directory and inspect the .desktop file with a Viewer or Editor.

more options

Sorry maybe I am not smart enough. Can you explain in more detail how to find the icon file?

more options

I assume that you are on Linux as well?

Did you right-click that desktop icon and open the Properties?

There you should see the location of the program file in the command field.
You can click the icon and browse to that folder and then open the icons folder.

more options

No I am using Windows XP

more options

When I find the location of where Firefox is installed, the icon on the exe is missing as well. Firefox will start OK, but it's an annoyance.

more options

icons, toolbar , everything disappeared.

more options

This worked on my MacBook: Go to Applications and move Firefox to the trash. Open the trash and move Firefox back to Applications.