Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hyperlinks that use javascript won't redirect to their website

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
more options

When I click on hyperlinks that have this type of format

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolderMainContent$ctl00$ServiceProviderRepeater$ctl09$linktosp',)

nothing happens. I don't even get an error message. This happens on different web sites.

Hope someone can help! Thanks