Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Plugin-Container keeps playing video sound after I close the tab/window

  • Không có trả lời
  • 249 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Plugin-Container keeps playing video sound after I close the tab/window. I have to shut down the process to make the sound stop.

Plugin-Container keeps playing video sound after I close the tab/window. I have to shut down the process to make the sound stop.