Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does Firefox 3.6.12 truncate attachment file names containing blank spaces (Windows)?

  • 2 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 2978 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ben_myers

more options

Whenever someone sends me an attachment and I save it, Firefox truncates the file name if the file name contains blank spaces. I am running 3.6.12 under Windows 2000 SP4 right now. But this behavior has persisted for a long time, with earlier versions of Firefox and under Windows XP. Unfortunately, I cannot control the names of attachments people send me. As an example, if someone sends me a file named "file name.doc" (without quotes, of course), Firefox either displays it (via Micro$oft Word) or saves it as "file.doc". If I receive "filename.doc", that's how it gets saved.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Okay. What I see is what I get, then.  ;>( It's a pain that I do not have with other browsers, e.g. IE (GAG!) or Opera.