Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

There seems to be a javascript issue on youtube (+ other sites), as nothing happens when I click my username "tab" next to Sign Out, where a menu should expand. I've unintalled FF, reinstalled, removed most addons, and checked settings. Works in Chrome.

  • 2 trả lời
  • 24 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi interman

more options

Also on youtube there's an issue with "James Blunt, live from London" bar at the top of the page not disappearing when I click the X.

Giải pháp được chọn

Check the pref dom.storage.enabled on the about:config page and make sure that the pref is set to true.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Check the pref dom.storage.enabled on the about:config page and make sure that the pref is set to true.

more options

That totally solved everything! Why would that get set to false in the first place? Some addon?