Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I'm running MacOSX 10.3.2. Can I upgrade my current Firefox from 2.0.0.2 to Firefox 3? I'm suddenly having trouble with Gmail.

  • 1 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 92 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Within recent days, I'm having trouble using Gmail on my Firefox 2.0.0.2 browser. The trouble involves deleting SPAM and Trash, and loading mail received. The error message I get is "Oops -- We encountered a problem (#010)." The browser is installed on my Titanium Laptop, which is running Mac OSX 10.3.2.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

No, Firefox 2.0.0.20 is the last ever release for Mac OSX 10.3.9 and earlier versions. Get it here:
https://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/2.0.0.20/mac/en-US/

This is the latest version of SeaMonkey available for MacOSX 10.3.9 . http://www.seamonkey-project.org/releases/1.1.19