Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't check all of my gmail features any more on firefox 3.O.1, while I still can on safari and chrome. I get a message : problem # 10, I tried emptying my cache and removing cookies , it doesn't w ork, I have mac 10.5.8. Help, please?

  • 2 trả lời
  • 22 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi orflo

more options

Macbook 10.5.8 Firefox 3.0.1

Giải pháp được chọn

Try to update Firefox to a more recent 3.5.x or 3.6.x version (Help > Check for Updates).


Your above posted system details show outdated plugin(s) with known security and stability risks that you should update.

  • Shockwave Flash 10.0 r22

Update the Flash plugin to the latest version.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Try to update Firefox to a more recent 3.5.x or 3.6.x version (Help > Check for Updates).


Your above posted system details show outdated plugin(s) with known security and stability risks that you should update.

  • Shockwave Flash 10.0 r22

Update the Flash plugin to the latest version.

more options

OK, this helped me out, thank you very much!!!!