Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is displaying unreadable characters when visiting some websites like digg. The sites work fine in all other browsers. I've tried all encoding options in firefox.

  • 2 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JesusMS

more options

Firefox is displaying unreadable characters when visiting some websites like digg. The sites work fine in all other browsers. I've tried all encoding options in firefox.

Được chỉnh sửa bởi banjar vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This issue can be caused by an old bitmap version of the Helvetica or Geneva font or (bitmap) fonts that Firefox can't display in that size. Firefox can't display some old bitmap fonts in a larger size and displays gibberish instead. You can test that by zooming out (View > Zoom > Zoom Out, Ctrl -) to make the text smaller.

Uninstall (remove) all variants of that not working font to make Firefox use another font or see if you can find a True type version that doesn't show the problem.

See also /tiki-view_forum_thread.php?forumId=1...

more options

Install Greasemonkey: http://www.greasespot.net/

...and then run this script: http://userscripts.org/scripts/show/76541