Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google Maps have large vertical Stripes.

  • Không có trả lời
  • 29 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
more options

FF 3.6.12 Google maps have large stripes stating "We are sorry, but we don't have maps at this zoom level for this region." It has stripes of the same width regardless of zoom level. When using Satellite mode, the stripe is replaced with satellite graphic but greatly enlarged.

I have started FF in Safe mode and tried all I can think of. IE shows Google Maps correctly.

FF 3.6.12 Google maps have large stripes stating "We are sorry, but we don't have maps at this zoom level for this region." It has stripes of the same width regardless of zoom level. When using Satellite mode, the stripe is replaced with satellite graphic but greatly enlarged. I have started FF in Safe mode and tried all I can think of. IE shows Google Maps correctly.