Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost my top tables... no browser window etc. Did it while I was fooling around. No way to retrieve!!?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

While running through options with my top toolbars I hid the two main browser toolbars and now there is no way to get them back... no right click options on the upper bar at all! Just need them back... hard to navigate except fot the right click "back" and "reload".

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox 3.6+ versions have a feature to allow the user to hide the Menu bar.

Hit the Alt key to temporarily show the Menu bar, then open View > Toolbars and select Menu bar, so it has a check-mark.
The F10 can also be used on most PC's to temporarily reveal the Menu bar.

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Menu+bar+is+missing