Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

3.6.12 Media won't work even with Javascript enabled

  • Không có trả lời
  • 48 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Had no problems until downloaded new version of Firefox. Media eg Live Champions Leage on BBC website won't load even with Javascript enabled. Also web pages suddenly change their style to just word descriptions of webpages