Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 3.6 freezing / hanging most of the time. All add-ons disabled. Cache and cookies cleared. Help!

  • Không có trả lời
  • 261 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
more options

Firefox 3.6 freezing / hanging most of the time. All add-ons disabled. Cache and cookies cleared. Help!

Examples: Freezes for about 20 seconds every launch. Freezes quiting. Freezes switching tabs. Freezes clicking links.

Firefox 3.6 freezing / hanging most of the time. All add-ons disabled. Cache and cookies cleared. Help! Examples: Freezes for about 20 seconds every launch. Freezes quiting. Freezes switching tabs. Freezes clicking links.