Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

404 error nginx on google. All other websites work.

  • 4 trả lời
  • 888 gặp vấn đề này
  • 9660 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi narenxp

more options

I receive 404 error nginx on google whenever I try to access the search page. If I inquire about the problem on another search page it sends me to the google page and I receive the same error. All other web pages can be accessed, but not google or google support. My operating system is Winxp pro.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

It's not a browser problem, it is probably a rootkit on your PC intercepting calls to google and redirecting them to a fake site.

I had the same problem on my laptop, used combofix to remove the rootkit and now it is working again.

http://www.bleepingcomputer.com/download/anti-virus/combofix

more options

combofix (after a full AV scan and three malware searches) still didn't fix for me. is this a proxy hijack?

more options
more options

You can check here http://en.kioskea.net/faq/15289-google-nginx-404-error

this worked for me