Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Active Logins are cleared when Clear Recent History even if unchecked

  • 1 trả lời
  • 28 gặp vấn đề này
  • 515 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My options for clear recent history have the following checked. Browsing and Download Form and search history Cookies Cache Nothing else is checked. If I am ,eg, signed in Yahoo mail, and I clear recent history, I find I have been logged out of Yahoo. I am using Version 3.6.12 Thanks.......

Tất cả các câu trả lời (1)

more options
  • Websites remembering you and automatically log you in is stored in a cookie.
  • You need an allow cookie exception (Tools > Options > Privacy > Cookies: Exceptions) to keep that cookie, especially for secure websites and if you let cookies expire when Firefox closes
  • Make sure that you do not use Delete browsing, search and download history on Firefox to clear the "Cookies" and the "Site Preferences"

You can let all cookies expire if you close Firefox and make an Allow exception for the ones that you want to keep.

  • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Keep until": "I close Firefox"
  • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Exceptions"

See also: