Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I load AOL Mail, the whole site is very small and the print is unreadable.

  • 2 trả lời
  • 19 gặp vấn đề này
  • 1062 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I only have the problem on my Soni laptop, which is running Windows 7, when using Firefox. AOL loads normally with Internet Explorer and it also loads normally on my other computer (using Windows XP) when I am using Firefox. I have no idea how to proceed.

The AOL opening page plus its various features all load normally. Only AOL mail is affected by the problem.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

There are several reasons why the site may look wrong:


For other steps to try, see Web sites look wrong

more options

Reset the page zoom on pages that cause problems: View > Zoom > Reset (Ctrl+0 (zero); Cmd+0 on Mac)