Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Need upgrade for Mac OS 10.3. Now have Firefox 1.5. New Firefox 3.6 WILL NOT WORK ON MY SYSTEM. HELP!

  • 2 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Have been using Firefox 1.8.09 with dial-up. Now have Earthlink Lite Hi-Speed cable and need upgraded Firefox on my MAC 10.3 system. Firefox's 3.6 wil not work with Mac 10.3. Can I upgrade to something below 3.6? With 1.8, I'm missing audio and have blurry visual on websites with videos. Please tell me how to access a Firefox downloadable version that will work in Mac 10.3 and give more power than Firefox 1.8.

Have been using Firefox 1.8.09 with dial-up. Now have Earthlink Lite Hi-Speed cable and need upgraded Firefox on my MAC 10.3 system. Firefox's 3.6 wil not work with Mac 10.3. Can I upgrade to something below 3.6? With 1.8, I'm missing audio and have blurry visual on websites with videos. Please tell me how to access a Firefox downloadable version that will work in Mac 10.3 and give more power than Firefox 1.8.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

From lupe44: Please note that my Firefox version is not 1.5; IT IS 1.8.

Will appreciate assistance.
more options

Firefox 3.0 and 3.5/6 versions require at least Mac OS X 10.4

http://www.mozilla.com/en-US/firefox/system-requirements.html - Mozilla Firefox 3.6 System Requirements

Firefox 2.0.0.20 is the last release that runs on Mac OS X 10.2 and 10.3

See:

Mac: https://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/2.0.0.20/mac/en-US/

Other browsers that you can look at:

http://caminobrowser.org/download/releases/ (#os10.3.8)
iCab: http://www.icab.de/
http://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey1.1.19