Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Even though the windows media player plugin is installed websites don't see it as installed.

  • Không có trả lời
  • 24 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

I have installed, uninstalled and reinstalled the winows media player plugin over and over. However, sites like roadrunner.com's radio gives me the following message:

You're missing the following required plugins to play this radio: Windows Media Player.

Wclv.com also uses the windows media player but it will not load.

I use FireFox at home and the media player works fine.

I have uninstalled FireFox and reinstalled it to no avail. What do I have to do to get it to work on my office computer?

I have installed, uninstalled and reinstalled the winows media player plugin over and over. However, sites like roadrunner.com's radio gives me the following message: You're missing the following required plugins to play this radio: Windows Media Player. Wclv.com also uses the windows media player but it will not load. I use FireFox at home and the media player works fine. I have uninstalled FireFox and reinstalled it to no avail. What do I have to do to get it to work on my office computer?