Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can you add "Print Preview" to the toolbar

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I would like to add the Print Preview to the toolbar so to avoid the extra clicks of going to File>Print Preview. I can add "Print" to the bar, but Print Preview.

I would like to add the Print Preview to the toolbar so to avoid the extra clicks of going to File>Print Preview. I can add "Print" to the bar, but Print Preview.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

There is no built-in print preview button, but you can add one with the Print Preview Button extension.

more options

I prefer this extension, as it also adds a Context menu entry for Print / Print Preview and it's been around longer.
Print/Print Preview 0.7
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1778