Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Right clicking a tab offers "Save All Tabs for Later". There is no way to use on Next Session. No FAQ's, etc.

  • 2 trả lời
  • 15 gặp vấn đề này
  • 1395 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi colstat

more options

When you Right Click on an Open Tab one of the Options is "Save All Tabs for Later". There are No further prompts. You close the current session and Open a new Session and there is no Prompt to "reopen" those [supposedly] saved sites. All data is lost.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That is not a built-in option for Firefox. Do you have the Read It Later extension, that option appears to be added by that extension.

For help with that extension see http://readitlaterlist.com/help/

more options

I had the same problem, you need to deleted the saved page from Read-It-Later. Click on the "T" in bottom right of Firefox, it leads you to the saved page. Uncheck the red check mark on Address Bar. That's all.

The Read-It-Later website also tells you how: http://ideashower.com/support/read-it-later/how-to-delete-an-item-from-your-reading-list/

Go to back that website again, the "T" thing should be gone now.

Được chỉnh sửa bởi colstat vào