Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Every time I open firefox or reload my home page, Firefox opens a tab for plugin checking. How can I make it stop?

  • 4 trả lời
  • 31 gặp vấn đề này
  • 99 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi manishjain9

more options

Firefox automatically open a plugins checking tab every time I start Firefox or reload my homepage

Giải pháp được chọn

See How to set the home page - Firefox supports multiple home pages separated by '|' symbols

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

See How to set the home page - Firefox supports multiple home pages separated by '|' symbols

more options

Thank You! That was it.

more options

This can be done very easily. Just Install the FEATURED addon - My Homepage. You can get it here: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/my-homepage

Hope this helps. Thanks!