Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why can't I copy and paste from word into websites?

  • Không có trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hi, I have been accepted as a writer for 3 online publishers, but cannot copy and paste examples of my work from Word into their websites. The clipboard behaviour seems erratic - sometimes I can copy text from websites and paste into Word, sometimes not. Can somebody help? It is vital that I am able to supply examples of my written work without having to physically re-type everything or send the examples as attachments.

Thanks,

AM

Hi, I have been accepted as a writer for 3 online publishers, but cannot copy and paste examples of my work from Word into their websites. The clipboard behaviour seems erratic - sometimes I can copy text from websites and paste into Word, sometimes not. Can somebody help? It is vital that I am able to supply examples of my written work without having to physically re-type everything or send the examples as attachments. Thanks, AM