Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

while using bit torrent downloader, I cannot connect to internet. As soon as I exit torrent downloader, I can connect. Tried changing ports but problem still persists. How do I check which port firefox uses and any other suggestions? Cheers, Shon

  • Không có trả lời
  • 78 gặp vấn đề này
more options

Been using Vuze for a couple of years. No problems. Recently moved house and moved up from 10 to 20mg broadband and noticed that I while I was downloading, I could'nt access web sites. As soon as I exited Vuze, I could. Vuze tells me my listening port is good but I still can't access while vuze is live. Any suggestions?