Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox keeps being unresponsive

  • 1 trả lời
  • 303 gặp vấn đề này
  • 2649 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Quaddo

more options

Firefox keeps being unresponsive and I have to keep clicking on the main body of the window and wait for it to unfreeze

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It's probably down to one or two plugins (add-ons/extensions).

Try starting firefox in safe mode and disable the plugins, etc.

more help here: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Basic%20Troubleshooting#os=win