Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

WHY IS FIREFOX ALWAYS FREEZING AND NOT RESPONDING?

  • 1 trả lời
  • 547 gặp vấn đề này
  • 645 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Pardesi

more options

when i start to use firefox on facebook it works ok for a bit and then it starts not responding or is really slow. i never had any problems with firefox till these latest updates. what could the problem be. it's very frustrating and i have always liked using this until now.

i have deleted program and reloaded it and have same thing

Giải pháp được chọn

WHY IS FIREFOX ALWAYS FREEZING AND NOT RESPONDING?


i have deleted program and reloaded it and have same thing

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

WHY IS FIREFOX ALWAYS FREEZING AND NOT RESPONDING?


i have deleted program and reloaded it and have same thing