Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How stop wrong (German) Firefox from loading rather than U.S.?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Firefox is my default web browser. I live in Germany but am an English only speaker. Normally, the English version of Firefox comes up when I click "internet" in Windows XP HE "Start" but sometimes the German Foxfire website comes up and no link there appears to the English one. I tried clicking on the URL to the English version which appears as an option when I delete the German URL and type "www" but, again, the German version is substituted. This is not a new problem but previously I have been able to get to the English one on my own.

Firefox is my default web browser. I live in Germany but am an English only speaker. Normally, the English version of Firefox comes up when I click "internet" in Windows XP HE "Start" but sometimes the German Foxfire website comes up and no link there appears to the English one. I tried clicking on the URL to the English version which appears as an option when I delete the German URL and type "www" but, again, the German version is substituted. This is not a new problem but previously I have been able to get to the English one on my own.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are you talking about the Google / Firefox "homepage"? http://www.google.com/support/bin/answer.py?answer=873