Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Export passwords and bookmarks!

  • 1 trả lời
  • 268 gặp vấn đề này
  • 55393 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I need to format my pc...is by any means possible to export my stored passwords and bookmarks, in order to import them when re-install Firefox on the formated PC??

Tất cả các câu trả lời (1)

more options