Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to limit the number of tabs in the tabs bar

  • 2 trả lời
  • 24 gặp vấn đề này
  • 2923 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi boscharun

more options

I would like to know if it is possible to limit the number of tabs that can be in the tabs bar. The reason is to reduce bandwidth use by any single user on my home network. Is there a way to set a max limit (under 10) in FF? If not is there an add-in that is capable of this task?

Also can FF be set to only open one copy of the program at a time?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try this extension:

more options

I Think the maxtabs extension is the perfect solution - http://goo.gl/2UGue