Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Seach engine bar....why can't I change Yahoo to Google as my default search engine?

  • Không có trả lời
  • 40 gặp vấn đề này
more options

I've removed Yahoo in my list of search engines using the "manage search engines" option. However....there's Yahoo....right back as the default search every time I restart Firefox. I want to make Google my default search engine. Using Windows 7.