Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When i open the firefox 3.6.10 after downloading the file is always corrupt. I'm on mac OS X 10.3.9

  • 2 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

loads as a dmg and when i try to open its says its a corrupt image

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Firefox 2.0.0.20 is the last version of Firefox compatible with OSX 10.3.9 and older. You have Firefox 2.0.0.14.

Download Firefox 2.0.0.20 here: ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/2.0.0.20/

Also see: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Installing+Firefox+on+MacYou have a very old very of Flash installed. You should upgrade it to avoid known security issues.

  • Shockwave Flash 9.0 r47
  1. Check your plugin versions: http://www.mozilla.com/en-US/plugincheck/
    • Note: plugin check page does not have information on all plugin versions
  2. Update Shockwave Flash
more options

See Flash Player 9: http://www.adobe.com/go/kb406791 (Flash Player 9 for Unsupported Operating Systems)