Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I recover my Sync Key?

  • 1 trả lời
  • 143 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I have accidently deleted all my data for Firefox 3 when I uninstalled the Beta 4. I thought I would be able to get Sync to restore all the data, but it requires a Sync Key that I have no access to and cannot remember. Is there anything I can do to either A. recover my data or B. Somehow recover my Sync Key?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can reset your Sync Key, but that process deletes all your data on the Sync server.