Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Plugin Java 1.6-0 Works on Firefox? How Can I make it work?

  • 3 trả lời
  • 62 gặp vấn đề này
  • 1193 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox 3.6.9, don't recognice my java plugin. I did a symbolic link on my linux System as follows:

/usr/lib/firefox-3.6/plugins# ln -s /usr/java/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so

But applets don't work. My java version is 1.6.0. I search a lot but I don't find solutions. May you Help me please?

This is my linux system: CentOS Release 5.4

What can i do for my java plugin works on my firefox.

Firefox 3.6.9, don't recognice my java plugin. I did a symbolic link on my linux System as follows: /usr/lib/firefox-3.6/plugins# ln -s /usr/java/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so But applets don't work. My java version is 1.6.0. I search a lot but I don't find solutions. May you Help me please? This is my linux system: CentOS Release 5.4 What can i do for my java plugin works on my firefox.

Giải pháp được chọn

In Firefox 3.6 and later versions you need the Next-Generation Java™ Plug-In present in Java 6 U10 and later (Linux: libnpjp2.so; Windows: npjp2.dll).

See also http://kb.mozillazine.org/Java

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

In Firefox 3.6 and later versions you need the Next-Generation Java™ Plug-In present in Java 6 U10 and later (Linux: libnpjp2.so; Windows: npjp2.dll).

See also http://kb.mozillazine.org/Java

more options

Muchisimas Gracias cor-el funcionó a la perfección.