Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

forgot my secret answer in firefoxsync?how can i get it?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

please help me

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

A couple of options, you can reset the secret phrase which will delete the details on the Sync servers allowing you to start over again. For details of how to do that see the Firefox Sync troubleshooting and tips article.

The secret phrase should be stored in the password manager of the Firefox version that you originally set up Firefox Sync with. Open the Options/Preferences dialog (for Windows, in the Tools menu select Options). In the Options dialog go to the Security panel and click on the "Saved Passwords" button to open the password manager. In the password manager click on the "Show Passwords" button and in the search field type chrome, that should show your secret phrase.