Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cannot upgrade firefox beyound version 2.0.0.20?

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi erichoran

more options

I am on a Mac G4 running 10.3.9 and can not upgrade firefox beyond version 2.0.0.20. Is this correct?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That is correct, Firefox 3.* versions require at least OS X 10.4, and Firefox 4 will require OS X 10.5

more options

Do you know if I can upgrade my G4 Mac to run OS X 10.4 or not?