Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is Firefox version 3.5.13 compatible with Dreamweaver's CS3 preview function?

  • Không có trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Many months ago I upgraded to the most recent Firefox version only to discover that I could no longer preview my HTML and PHP documents using Firefox with the CS3 Dreamweaver preview function.

Since then, Firefox has repeatedly encouraged me to download its most recent version, because it offers better stability and security. I am reluctant to do so, because I depend on my old version of Firefox to preview my HTML and PHP documents in Dreamweaver.

QUESTION: Specifically, what is the most recent version of Firefox that I can download and use without sacrificing Dreamweaver's CS3 Preview function?