Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What does it mean to synchronize "Preferences"?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

I don't want to sync everything at this time. As a user of Xmarks, I only synchronized bookmarks. I have not been able to find out what gets synchronized if "Preferences" is checked.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The preferences are the settings that you can change in the Options/preferences window. It will not synchronize preferences that are machine specific.