Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

sync does not appear in options window

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

downloaded Firefoxsetup.3.6.10 from Mozilla Firefox Sync webpage. Twice Installed > restart Firefox > opens as normal NO other message. Sync is NOT in "options" window. Windows XP SP3 up to date. Was 3.6.10 before instal. How do I instal Sync?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sync isn't built in to Firefox 3.6 versions, but it will be part of Firefox 4.

Install the Firefox Sync extension in Firefox 3.6: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/10868/