Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I keep getting a SETUP.EXE error message when downloading firefox 3.6.10

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Each time I have attempted to open firefox 3.6.10 after downloading is completed I receive an error message that states "Setup has caused an error in SETUP.EXE, setup will close now. Try restarting your computer and try again". I have done this for each of my last three sessions, what can I do.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox 2.0.0.20 is the last ever version of Firefox for Win98 / SE / ME.
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/system-requirements-v3.html
You can try KernelEx to get Firefox 3+ to work, but it would be very slow with an old PC of less than 750Mhz. http://sourceforge.net/projects/kernelex/