Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After I ran chrome, my firefox brower cannot open or crash. How to fix this?

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I first ran firefox and then closed the firefox. I then opened chrome browser and then closed the chrome browser. After I done this, i cannot open firefox.

How can i fix this without rebooting the computer. Thanks.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

See Firefox won't start - find solutions.

If not helpful, please reply with a detailed description of what happens when you try to start Firefox.

more options