Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't download Sync: popup says I am using Firefox 3.0.7, whereas I clearly have 3.6.1

  • 3 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shawn

more options

At the bottom of the About Firefox version 3.6.1 box is the following:

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Ant.com Toolbar 2.0 Firefox/3.0.7,

Giải pháp được chọn

Your User agent is wrong

1. In the Firefox Location Bar, Where you enter the address of web pages, enter about:config

2. A This might void your warranty warning may appear. Click I'll be careful, I promise!

3. In the Filter text box, enter general.usergent

4. For each of those bold general.useragent preferences, right- click them and choose reset

After Check for Updates by going to Help < Check for Updates

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Your User agent is wrong

1. In the Firefox Location Bar, Where you enter the address of web pages, enter about:config

2. A This might void your warranty warning may appear. Click I'll be careful, I promise!

3. In the Filter text box, enter general.usergent

4. For each of those bold general.useragent preferences, right- click them and choose reset

After Check for Updates by going to Help < Check for Updates

more options

Wow! Immediately worked!

Many thanks.

more options

No problem.