Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How i can export Xmarks settings (passwords, bookmarks) to import on Firefox Sync ?

  • 1 trả lời
  • 49 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi crenvy

more options

Today, i use Xmarks and now, i hope to save all my settings on Xmarks to Firefox Sync (because Xmarks server will be shutdown on Janury 2011. How can export from Xmarks my passwords to import in Firefox Sync ?

Thank you.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

At least for bookmarks you don't need to export anything. Just disable Xmarks and install Firefox Sync. Then ask Firefox Sync to synchronize the bookmarks, etc. that already exist in your browser and you're done. Of course, be sure you first synced with Xmarks so everything is up to date.

Được chỉnh sửa bởi crenvy vào